Các cấu trúc câu cầu khiến thông dụng trong Tiếng Anh
Các cấu trúc cầu khiến thông dụng trong Tiếng Anh được sưu tầm và tổng hợp, giúp các bạn nâng cao kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh của mình, từ đó, có được nền tảng tốt để phát triển các kỹ năng Tiếng Anh khác một cách toàn diện.Các cấu trúc câu cầu khiến thông dụng trong Tiếng Anh1. To have sb do sth = to get sb to do sth = Sai ai, khiến ai, bảo ai làm gì

Eg: I’ll have Peter fix my
Các cấu trúc câu cầu khiến thông dụng trong Tiếng Anh Các cấu trúc câu cầu khiến thông dụng trong Tiếng Anh Reviewed by Trung Vũ on 23:50 Rating: 5

Không có nhận xét nào: